De voorwaarden van het Altijd scherp-abonnement

 1. De ingangsdatum van het abonnement is de datum van aankoop van het abonnement via het online inschrijfformulier op cpo.nl/altijdscherp.
 2. Vanaf de ingangsdatum kunt u in de 12 maanden daaropvolgend onbeperkt cursussen, congressen en webinars volgen. De volgende cursussen, congressen en webinars vallen buiten het abonnement:
  a. PAO-intensief cursussen te Curaçao;
  b. «JOR» webinars;
  c. Beroeps- en specialisatieopleidingen die het CPO in eigen beheer en in opdracht van derden verzorgt
  d. Congressen en symposia die het CPO in opdracht van derden of in samenwerking met andere partijen verzorgt.
 3. De factuur voor het abonnement ontvangt u direct na de ingangsdatum. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Het abonnement is persoonsgebonden. U kunt geen vervanger in uw plaats laten deelnemen aan de cursussen, congressen en webinars waarvoor u zich binnen het abonnement aanmeldt.
 5. Het abonnement sluit u af voor een termijn van 12 maanden. Daarna eindigt het abonnement automatisch. U kunt per e-mail aangeven of u het abonnement wenst te verlengen.
 6. Indien de cursus, het congres of het webinar van uw voorkeur reeds is voltekend dan wordt u, indien u dit wenst, bovenaan de wachtlijst gezet. Bij meerdere verzoeken op basis van het abonnement wordt de rangorde deelname bepaald door de volgorde van aanmelding voor de cursus, het congres of het webinar.
 7. Het CPO kan besluiten om de cursus, het congres of het webinar waarvoor u zich hebt aangemeld zonder opgaaf van redenen te annuleren. U ontvangt daarvan bericht.
 8. Het CPO kan besluiten om een cursus, congres of webinar van het abonnement uit te sluiten.
 9. Het CPO kan besluiten om zonder voorafgaande kennisgeving, het abonnement, de voorwaarden en/of de prijzen, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 10. Het abonnement is niet te combineren met al bestaande of toekomstige regelingen of kortingen.
 11. Indien u niet kunt deelnemen aan een bijeenkomst op locatie, kunt u zich tot 48 uur voorafgaand aan de onderwijsactiviteit kosteloos schriftelijk afmelden via mijncpo of door een e-mail te sturen naar info@cpo.ru.nl. Mocht u een bijeenkomst op locatie niet bijwonen en zich hiervoor niet tijdig schriftelijk hebben afgemeld, dan is het CPO gerechtigd € 50-, administratiekosten in rekening te brengen, welke conform het bepaalde in deze voorwaarden zullen moeten worden voldaan.
 12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de directie van het CPO, met inachtneming van de bij het CPO geldende regels en voorwaarden, een bindende beslissing nemen en u daarover berichten.

Naast de onderhavige voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van het CPO, waarvan u kennis hebt kunnen nemen, van toepassing op de overeenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van het CPO prevaleren de onderhavige voorwaarden.